با ویژگی سطح شوک مکانیکی پایین؛ سیستم جدایش غیرانفجاری ماهواره گواهی اعتبارسنجی گرفت

طرح سیستم جدایش غیرانفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین از جانب سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی اعتبارسنجی دریافت کرد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طرح اختراعی «سیستم جدایش غیر انفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین» که از جانب پژوهشگران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی به ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده بود، توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران اعتبارسنجی و تأیید شد. دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در اینباره اظهار داشت: غالب سیستم های جدایش موجود در کشور از نوع کلمپ- باند و کمربند انفجاری است که در هر دو مورد سطح شوک مکانیکی ناشی از کارکرد المان های انفجاری بالا است. با عنایت به این که محموله های فضایی همگی نسبت به اعمال شوک های مکانیکی حساس هستند، احتیاج به سیستم جدایش با سطح شوک پایین در کشور به صورت جدی احساس می شد. ازاین رو، سیستم جدایش شوک پایین بدین منظور طراحی و ساخته شده است. وی توضیح داد: سامانه جدایش باید استقامت کافی در مقابل نیروهای وارده در طول پرواز را داشته باشد و در زمان مناسب، حامل و محموله را با سرعت مشخص از یکدیگر جدا کند. این سامانه باید بگونه ای طراحی شود که جرم آن کمینه باشد و حداقل شوک را به محموله وارد کند. دکتر صمیمی در تشریح این اختراع اظهار داشت: مکانیزم طراحی شده شامل دو رینگ واسط است که یکی به ماهواره و دیگری به ماهواره بر متصل است. این مکانیزم دارای تعدادی قطعات گوه ای شکل از جنس آلومینیوم است که این دو رینگ واسط را در حین پرتاب به یکدیگر متصل می کند. این مکانیزم دارای یک رینگ ارتجاعی است که پیش بار لازم را به قطعات گوه ای شکل، جهت قفل مکانیزم وارد می نماید. پیش بار مورد نظر در نقطه مناسب مداری به کمک یک موتور الکتریکی و یک عملگر خطی تعبیه شده، خنثی شده و جدایش صورت می گیرد. در این مکانیزم، تعدادی فنر فشاری برای ایجاد سرعت اولیه جدایش برای ماهواره تعبیه شده است. وی تصریح کرد: در این نوع مکانیزم، با حذف المان های انفجاری موجود در سیستم های رایج جدایش و استفاده از موتورهای الکتریکی، شوک های مکانیکی فرکانس بالای ناشی از انفجار، حذف می شود و جدایش ماهواره از ماهواره بر به صورت ایمن به کمک موتور الکتریکی صورت می گیرد. در فرآیند جدایش ناشی از این نوع مکانیزم، چون فرآیند غیرانفجاری است، هیچ گونه ترکشی که سبب صدمه رسیدن به محموله های فضایی شود، ایجاد نمی گردد.

منبع:

دسته‌ها