در مرکز ملی فضای مجازی؛ اسناد ملی استراتژیک کشورها در حوزه هوش مصنوعی بررسی گردید

به گزارش خرید بک لینک مرکز ملی فضای مجازی بررسی تجربیات کشورهای مختلف و مطالعه اسناد ملی استراتژیک این کشورها در حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سلسله نشست های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی برای ایجاد زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی کلی کشور، انسجام دیدگاه ها جهت استفاده از ظرفیت ها و فرصت های قابل توجه از توسعه آن، تجاری سازی دانش و فناوری این حوزه و رقابت پذیری اقتصادی در سطح منطقه و جهان در مرکز ملی فضای مجازی برگزار گردید. ذات فناوری نوین هوش مصنوعی، مزیت های حاصل از پیشگامی در این فناوری، اهمیت راهبردی و ارزش اقتصادی آن برای جامعه و همینطور توسعه زیست بوم استارت آپی و شکل گیری شرکتهای دانش بنیان این حوزه در کشور، ضرورت تدوین سند الزامات حاکمیتی برای توسعه این حوزه در کشور و بهره گیری از آن در حل مسائل موجود در قالب ارزش های حاکم بر جامعه و همینطور استفاده از توان قابل توجه این فناوری در بخش های مختلف را اجتناب ناپذیر کرده است. براین اساس معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی سلسله نشست های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی را با حضور خبرگان و اساتید رشته هوش مصنوعی در دانشگاه های برتر کشور و تیم تخصصی پژوهشکده مطالعات فناوری مرکز همکاریهای ریاست جمهوری در مرکز ملی فضای مجازی برگزار کرده است. در این جلسه ها وضعیت اغلب کشورهای پیشرو از جنبه های مختلف شامل زیست بوم، بازیگران مهم، اهداف اصلی سند و اقدامات عمده، وظایف دولت ها، اولویت های راهبردی توسعه هوش مصنوعی، صنایع یا بخش های تمرکز و وضعیت کسب و کارها در این کشورها، شاخص آمادگی و شاخص هوش مصنوعی جهانی مورد بررسی و نقد قرار گرفتند. همینطور همچون پیش نیازهای تدوین این سند، مطالعه اسناد بالادستی همچون (بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران، سند چشم انداز ۲۰ کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور و …) و بررسی تجربیات کشورهای مختلف و مطالعه اسناد ملی استراتژیک این کشورها در زمینه هوش مصنوعی بوده که در این جلسات مدنظر قرار گرفته است.

منبع:

دسته‌ها