از سوی سازمان فناوری اطلاعات؛ جزئیات شاخصهای طرح آمارگیری برخورداری از فاوا منتشر گردید

به گزارش خرید بک لینک سازمان فناوری اطلاعات ایران جزئیات شاخص ها، تعاریف و پرسشنامه طرح آمارگیری برخورداری خانوار ایرانی از فناوری اطلاعات و ارتباطات را منتشر نمود.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از خدمات و سرویسهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۳۰ استان از ۲۰ تیرماه جاری شروع شد. جامعه آماری این طرح ۲۵ هزار خانوار در پهنه جغرافیایی کشور ایران خواهد بود و نتایج آن ۲۵ اسفند ماه منتشر و به کل کشور تعمیم داده خواهد شد. ازاین رو جزئیات شاخص ها، تعاریف و پرسشنامه طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از خدمات فاوا انتشار یافته است. این جزئیات شامل شاخصهای وضعیت دسترسی خانوار به فناوری اطلاعات و ارتباطات، انواع فعالیتهای کاربران کامپیوتر، وضعیت استفاده اعضای خانوار از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشخصات کاربران اینترنت، وضعیت خریدهای اینترنتی کاربران اینترنت و همینطور پرسشنامه خانوار است. جزئیات بیشتر از شاخصهای طرح در سایت سازمان فناوری اطلاعات در دسترس می باشد.

منبع:

دسته‌ها