تخمین فراوانی جمعیت ماهی ها با اندازه گیری دی ان ای موجود در آب

به گزارش خرید بک لینک طبق مطالعه جدید پژوهشگران ˮموسسه ملی مطالعات زیست محیطیˮ، ˮدانشگاه توهوکوˮ، ˮدانشگاه شیمانهˮ، ˮدانشگاه کیوتوˮ، ˮدانشگاه هوکایدوˮ و ˮدانشگاه کوبهˮ امکان تخمین فراوانی جمعیت گونه های مختلف ماهی با استفاده از دی. ان. ای موجود در آب وجود دارد.
به گزارش خرید بک لینک به نقل از ایسنا و به نقل از تک اکسپلوریست، دانشمندان متد جدیدی را برای برآورد فراوانی جمعیت گونه ماهی ها(یا به صورت عام تر آبزیان) با استفاده از اندازه گیری غلظت دی. ان. ای محیطی در آب بوجود آورده اند.
مولکول های دی. ان. ای از ارگانیسم های موجود رها می شوند، با جریان آب به نواحی مختلف منتقل می شوند و سرانجام تخریب می شوند. در یک محیط طبیعی، این فرایندها می توانند به روشی پیچیده انجام شوند.
“کیئیچی فوکایا”(Keiichi Fukaya) یکی از پژوهشگران این مطالعه از موسسه ملی مطالعات زیست محیطی اظهار داشت: این مساله، روش سنتی اندازه گیری جمعیت بر مبنای دی. ان. ای محیطی را که در آن حضور یک رابطه قطعی بین غلظت دی. ان. ای محیطی و فراوانی جمعیت بسیار مهم می باشد، پیچیده و محدود می کند. ما فکر کردیم وقتی ما فراوانی جمعیت را از راه دی. ان. ای محیطی تخمین بزنیم باید این فرآیندهای اساسی دی. ان. ای محیطی، پوست اندازی، انتقال و تخریب مورد توجه قرار گیرند.
دانشمندان این ایده را با استفاده از یک مدل هیدرودینامیکی عددی انجام دادند که صریحاً فرآیندهایی را برای شبیه سازی توزیع غلظت دی. ان. ای محیطی در یک منطقه آبزی به کار می گرفت.
فوکایا در ادامه توضیح داد: با حل این مدل در جهت معکوس، می توان میزان فراوانی جمعیت ماهی را برپایه توزیع مشاهده غلظت دی. ان. ای محیطی تخمین زد.
ایده و چارچوب عرضه شده در این مطالعه، سنگ بنایی برای نظارت بر اکوسیستم ها از راه تجزیه و تحلیل دی. ان. ای محیطی است. با ترکیب مشاهدات میدانی، تکنیک های زیست شناسی مولکولی و مدلسازی ریاضی / آماری، دامنه تجزیه و تحلیل دی. ان. ای محیطی فراتر از تعیین حضور یا عدم حضور گونه های مورد هدف توسعه پیدا می کند.

منبع:

دسته‌ها